Do 22 lutego 2010r. można składać na Wydziale Elektrycznym aplikacje w ramach konkursu na staże długoterminowe (zarówno w kraju jak i za granicą) – Edycja 2010 .

Aplikacje od studentów 3,4,5 roku przyjmowane będą do 22.2.2010. Aplikacje studentów 2 roku po 22.2.2010.

Studenci którzy wygrają konkurs o stypendium i odbywający staże długoterminowe otrzymają stypendium (za 3 miesiące) w wysokości  około 2700 zł (staże krajowe) lub około 5400 zł (staże zagraniczne odbywane poza Polską). Przewidywane jest 12 staży krajowych i 11 staży zagranicznych. Komisja może zwiększyć liczbę staży zagranicznych w przypadku  dużej liczby zgłoszeń. Staże mają trwać co najmniej 3  miesiące. Minimalny czas zajęć stażowych w zakładzie to 15 godzin tygodniowo.

Odbycie stażu długoterminowego stanowi podstawę do zaliczenia obowiązkowej praktyki, przewidzianej programem studiów.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu długoterminowego powinni złożyć  podpisany wniosek (formularz) o przyznanie stypendium, wskazując przedsiębiorstwo, które gotowe jest przyjąć ich na staż.

O przyznaniu stypendium decyduje komisja powołana przez Dziekana w składzie: kierownik zadania 15, pełnomocnik ds. praktyk i przedstawiciel samorządu studentów.

Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, według kolejności na liście rankingowej, aż do wyczerpania przeznaczonych środków finansowych dla zadania nr 15 w bieżącym roku.

Głównym kryterium jest średnia ważona ocen ze studiów, gdzie wagą za zaliczone przedmioty są przyznane punkty ECTS. Bierze się pod uwagę również przedmioty nie zaliczone, przyjmując ocenę równą „zero”, a wagę równą liczbie ECTS przypisanej do przedmiotu  W przypadku stażu zagranicznego warunkiem koniecznym jest zaliczenie języka obcego.

Stypendium przyznaje się na okres 3 miesięcy stażu.  Staż może trwać dłużej niż przyznane stypendium. Staż musi się rozpocząć nie później niż 1 października 2010r.

Termin składania wniosków (formularzy) do 22.02.2010 włącznie, do do Pani Iwony Gryz GG 246 sekretariat Instytutu Maszyn Elektrycznych (Tel. 7435) do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje, regulamin i potrzebne wnioski dostępne są na stronie Wydziału Elektrycznego.