Dostępne są już wyniki egzaminu i stan zaliczeń z Seminarium Pedagogicznego dla doktorantów i nowo przyjętych pracowników naukowych.

Seminarium Pedagogiczne (zad. 49) dla doktorantów i  nowoprzyjętych asystentów Politechniki Warszawskiej zostało utworzone przez Rektora zarządzeniem nr 41 z dnia 27 września 2007 roku. Jest ono obowiązkowe dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz nowoprzyjętych asystentów.

Seminarium przygotowuje asystentów zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej. Celem Seminarium jest udoskonalenie warsztatu dydaktycznego oraz zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi nauczania i wychowania, wskazaniem najczęstszych trudności występujących w tych procesach oraz sposobów ich przezwyciężania.

Na program seminarium składa się pięć przedmiotów:

 • Pedagogika ogólna (8h)
 • Zastosowania logiki w nauczaniu (6h)
 • Psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się (6h)
 • Informacja o zasobach bibliotecznych (2 h)
 • Dydaktyka szkoły wyższej (10h)
 • Dydaktyka przedmiotowa
  • Wykorzystanie technik multimedialnych w edukacji (10h)
  • Emisja i higiena głosu (10h)
  • Metodyka nauczania przedmiotowego (10h)

Zajęcia w ramach Seminarium trwają jeden semestr (62 godziny). Zapisy na edycję zimową odbywają się pod koniec września, a na letnią — w lutym. Większość zajęć prowadzonych jest formie cotygodniowych wykładów w czterogodzinnych blokach.
Ćwiczenia z emisji głosu prowadzone są w grupach. Natomiast organizacja zajęć z metodyki nauczania przedmiotowego spoczywa na Wydziałach.

Do zaliczenia seminarium niezbędne jest odbycie na wydziale macierzystym 10 godzin zajęć z metodyki nauczania przedmiotowego, potwierdzonych stosownym zaświadczeniem, oraz zdanie egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Seminarium Pedagogicznego.