Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wydruk Handbooka dla studentów obcokrajowców – realizacja w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej- znak postępowania: ZP/PRPW/PN/1/2010

Uprzejmie informuję, iż w związku z tym, że wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wydruk Handbooka dla studentów obcokrajowców uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), wybrana została najkorzystniejsza z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. oferta Wykonawcy:

K&K reklama poligrafia
ul. J. Kasprowicza 8a/5

31-523 Kraków

Oferta ta zawiera cenę: 3 184,20 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote i 20/100) za wykonanie zamówienia.

Do pobrania:
Informacja z dnia 24.06.2010r.- zmiana wykonawcy_handbook