Niniejszym informujemy, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu “Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie (Nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.) Zamawiający wybrał najkorzystniejsze Oferty: