W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie” (Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/4/2010) w Części I uchylił się od zawarcia umowy, wybrana została najkorzystniejsza z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej_Cz I- Pismo z dnia 25.08.2010r.