Zapraszamy do udziału w kursie Statystyczne sterowanie jakością, prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. Olgierda Hryniewicza (IBS PAN). Kurs będzie się odbywał w środy w godzinach 17:15-19:00.
Początek kursu: 13.10.2010.

Zapisy na stronie http://kursy.mini.pw.edu.pl/

W trakcie kursu zostaną przedstawione trzy główne grupy metod statystycznych, które znalazły zastosowanie w sterowaniu jakością:

  • Metody statystycznego sterowania procesami (SPC), a w tym karty kontrolne Shewharta, karty sum skumulowanych (CUSUM), karty ruchomej średniej (MAV, EWMA) oraz karty stosowane do sterowania procesami wielowymiarowymi;
  • Metody statystycznej kontroli odbiorczej, a w tym różne plany kontroli wg klasyfikacji alternatywnej (metodą alternatywną) oraz wg klasyfikacji liczbowej (metodą liczbową);
  • Metody statystyczne stosowane w procesach poprawy jakości, a w tym metody planowania eksperymentów (ze słynną metodą Taguchiego) oraz podstawowe metody analizy wyników badań eksperymentalnych.

Tematyka kursu:

Wykład 1: Wprowadzenie do problematyki sterowania jakością.

Wykład 2: Statystyczne sterowanie procesami (I). Karty kontrolne Shewharta – zasady działania i metody konstrukcji. Przykłady zastosowań kart kontrolnych Shewharta, z analizą ich zalet i naturalnych ograniczeń. Karty kontrolne Shewharta wykorzystujące sygnały sekwencyjne. Karty kontrolne Shewharta wykorzystujące granice ostrzegawcze.

Wykład 3: Statystyczne sterowanie procesami (II). Projektowanie kart kontrolnych Shewharta w przypadku występowania zależności w obserwowanych danych. Karta Kendalla. Wykorzystanie kart kontrolnych do sterowania procesami wielowymiarowymi. Karty T2 Hottelinga.

Wykład 4: Statystyczne sterowanie procesami (III). Karty kontrolne sum skumulowanych (CUSUM) – projektowanie i zasady działania. Karty kontrolne przesuwnej średniej (MAV, EWMA) – projektowanie i zasady działania. Porównanie kart CUSUM i EWMA z kartami kontrolnymi Shewharta.

Wykład 5: Statystyczne sterowanie procesami (IV). Karty akceptacji procesu zgodne z normą ISO 7966. Problemy optymalnego projektowania kart kontrolnych. Ekonomicznie optymalne karty kontrolne Shewharta. Optymalizacja procedur monitorowania procesów.

Wykład 6: Kontrola odbiorcza (I). Zasady kontroli odbiorczej wg klasyfikacji alternatywnej – plany jednostopniowe, dwustopniowe i wielostopniowe. Charakterystyki planów kontrolnych i ich wykorzystanie w konstrukcji procedur odbiorczych. Projektowanie planów kontrolnych o zadanych ryzykach producenta i odbiorcy.

Wykład 7: Kontrola odbiorcza (II). System planów kontrolnych normy międzynarodowej ISO 2859. Zasady działania systemu, sposób projektowania procedur odbiorczych, zasady podejmowania decyzji. Plany stosowane do kontroli partii izolowanych zgodne z normą ISO 2859-2. Plany kontroli skokowej zgodne z normą ISO 2859-3.

Wykład 8: Kontrola odbiorcza (III). Sekwencyjne plany kontroli odbiorczej przy klasyfikacji alternatywnej. Plany kontrolne normy ISO 8422 oraz normy ISO 2859-5. Plany kontroli odbiorczej w innych zastosowaniach (plany normy ISO 2859-4 oraz ISO 13448-1).

Wykład 9: Kontrola odbiorcza (IV). Procedury ciągłej kontroli wyrywkowej procesu (plany CSP Dodge’a i ich pochodne, plany WSP Wolfowitza). System łańcuchowych planów odbiorczych (ChSP).

Wykład 10: Kontrola odbiorcza (V). Kontrola odbiorcza wg metody liczbowej. Charakterystyki planów kontrolnych i ich wykorzystanie w konstrukcji procedur odbiorczych. Projektowanie planów kontrolnych o zadanych ryzykach producenta i odbiorcy. System planów kontrolnych zgodnych z normami z serii ISO 3951. Zasady działania systemu, sposób projektowania procedur odbiorczych, zasady podejmowania decyzji.

Wykład 11: Kontrola odbiorcza (VI). Systemy specjalizowanych procedur kontroli odbiorczej. System alokowanych priorytetów zgodnych z normą ISO 13448. Plany odbiorcze wykorzystujące system kredytów zgodne z normą ISO 18414. Systemy planów kombinowanych z zerową liczbą dopuszczalnych wyrobów niezgodnych z godne z normą ISO 21247.

Wykład 12: Kontrola odbiorcza (VII). Kontrola odbiorcza materiałów bezkształtnych. Niestandardowe problemy statystycznego sterowania jakością.

Wykład 13: Metody statystyczne w procesach doskonalenia jakości (I). Planowanie eksperymentów. Metody Taguchiego. Metody operacji ewolucyjnych (EVOP). Metody analizy średnich. Wykorzystanie wybranych testów statystycznych w analizie procesów doskonalenia jakości.

Wykład 14: Metody statystyczne w procesach doskonalenia jakości (II). Metody parametryczne i nieparametryczne wykorzystywane do porównywania wartości przeciętnych oraz miar zmienności procesów. Analiza przypadków wielowymiarowych.

Test sprawdzający wiedzę.

Wykład 15: Podsumowanie kursu. Omówienie wybranych otwartych problemów statystycznego sterowania jakością.

Zakończenie kursu

Kurs organizowany jest w ramach realizacji Zadania nr 53: Przygotowanie i koordynacja serii kursów — matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego.