Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie  o naukowe stypendia  dla doktorantów (CAS/ 22/POKL).
Stypendium w wysokości 1 500 zł będzie wypłacane co miesiąc przez okres max. 2 lat.

Organizatorem konkursu jest Centrum Studiów Zaawansowanych.

Kandydaci powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy.
Stypendia będą przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w Politechnice Warszawskiej w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego.

Kryteria oceny:

Wśród kryteriów oceny będzie brana pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych oraz potencjał rozwojowy. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójności programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia maksymalnie na okres 24-ech miesięcy. Stypendium w wysokości 1 500 zł dla doktorantów, będzie wypłacane co miesiąc.

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 14 października 2011 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w biurze CSZ:www.csz.pw.edu.pl

do pobrania: plakat_stypendia dla doktorantów_CSZ/22/POKL