Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o naukowe stypendia dla młodych doktorów (CAS/23/POKL). – spotkanie informacyjne dla kandydatów odbędzie się 03 listopada 2011 r. o godz.15.15 w sali 152 GG PW

ogłoszenie konkursowe

W związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) ogłasza konkurs o stypendia dla młodych doktorów wyróżniających się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Stypendium w wysokości 1 500 zł, będzie wypłacane co miesiąc, począwszy od stycznia 2012 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania naukowych stypendiów oraz do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dołączeniu kserokopii dyplomu/odpisu dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora. Oryginał dyplomu/odpisu należy mieć ze sobą w celu okazania, dla potwierdzenia zgodności przez osobę przyjmującą. Dopuszcza się przedstawienie oryginału odpisu dyplomu oraz złożenia jego kserokopii.

Datą ogłoszenia konkursów CAS/23/POKL o naukowe stypendia dla młodych doktorów jest 17 października 2011 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej:

Pl. Politechniki 1, lok. 154 Gmach Główny PW od poniedziałku 31 października do środy 16 listopada  2011 r. w godzinach 8:30 – 16:00.

Informację na temat Konkursów można otrzymać również w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02 (03), a także poprzez e-mail: csz@csz.pw.edu.pl

 

Załączniki

Regulamin przyznawania stypendiów
Wniosek o stypendium
Deklaracja uczestnictwa w projekcie