Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 0,9 etatu w Instytucie Biotechnologii w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Od kandydata wymagane jest:

- Stopień doktora, kierunek nauki biologiczne lub chemiczne, dyscyplina: mikrobiologia, biotechnologia lub biochemia

Doświadczenie w pracy z klonowaniem i ekspresją białek w różnych systemach ekspresyjnych, hodowlą mikroorganizmów z próbek środowiskowych i hodowlą komórek ssaczych,

Umiejętność korzystania z baz danych w zakresie mikrobiologii, proteomiki, biologii strukturalnej

Mile widziane doświadczenie z izolowaniem enzymów i w badaniach aktywności enzymatycznej

Doświadczenie dydaktyczne

Minimum 3-letni staż pracy badawczej

Dobrą znajomość języka angielskiego,

 

Szczegółowych informacji o zakresie pracy dydaktycznej i naukowej udziela: 

 

 

Kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Prof. nzw. dr hab. Maria Bretner

Tel 234 7570; e-mail:

mbretner@ch.pw.edu.pl

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie

2. Życiorys

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

5. Odpis dyplomu doktorskiego

6. Wykaz publikacji i innych osiągnięć

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. w Biurze Dziekana (Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 pok. 162)

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu

Konkurs-ZTiBSL-Kapitał