Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w 2012 roku, dla doktorantów i nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
23 listopada 2011 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Stypendia te są istotnym elementem działań podejmowanych przez Centrum mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększanie umiejętności i uzupełnianie wiedzy w obszarze działalności naukowo-badawczej, ze zwróceniem uwagi na dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.

Beneficjentem naukowego stypendium wyjazdowego może zostać doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską (konkurs CAS/24/POKL) bądź nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Warszawskiej (konkurs CAS/25/POKL).

Stypendia będą przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny będzie brana pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych, potencjał rozwojowy oraz możliwość kontynuacji podjętej problematyki badawczej po zakończeniu pobytu zagranicznego. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej Kandydata ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójność programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej. Oceniana będzie też trafność doboru ośrodka zagranicznego ze względu na tematykę naukowo-badawczą proponowaną przez Kandydata jak i rangę samego ośrodka zagranicznego: doświadczenie jego kadry, najważniejsze publikacje recenzowane, pateny i wdrożenia z dziedziny zgodnej z tematyką badawczą, proponowaną przez Kandydata.

Plan pracy naukowo-badawczej powinien zakładać minimum miesięczny pobyt w ośrodku zagranicznym. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Komisja będzie oceniać adekwatność wnioskowanego okresu wsparcia i może go zmienić. Stypendium w wysokości 8 000 zł dla doktorantów, a w przypadku nauczycieli akademickich 12 000 zł, będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że okres pobytu zagranicznego objęty wsparciem zakończy się przed ukończeniem studiów doktoranckich (moment ukończenia studiów doktoranckich definiuje Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej:

Pl. Politechniki 1, p. 154, Gmach Główny PW

od poniedziałku – 21 listopada, do piątku – 02 grudnia 2011 r. w godzinach 8:30 – 16:00

 UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 02 grudnia 2011 r. o godzinie 16:00.

Obowiązujący formularz wniosku, niezbędna deklaracja i oświadczenie Wnioskodawcy, a także regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej http://www.csz.pw.edu.pl oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku wymieniony jest w części G formularza wniosku.

Informacje na temat konkursów można otrzymać również w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez
e-mail: csz@csz.pw.edu.pl

http://www.csz.pw.edu.pl

Dyrektor CSZ ogłasza konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/24/POKL) oraz o naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/25/POKL). /spotkanie informacyjne 23 listopada 2011 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW/

Załączniki:

Regulamin przyznawania stypendiów

Wniosek o stypendium

Deklaracja uczestnictwa w projekcie