Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w 2012 roku, dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Stypendia te są istotnym elementem działań podejmowanych przez Centrum mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększanie umiejętności i uzupełnianie wiedzy w obszarze działalności naukowo-badawczej, ze zwróceniem uwagi na dziedziny szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.

Beneficjentem naukowego stypendium wyjazdowego może zostać doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską.

Kandydaci do naukowego stypendium wyjazdowego powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Nie dopuszcza się możliwości jednoczesnego korzystania z dwóch rodzajów stypendiów przyznawanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w szczególności w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Stypendia będą przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny będzie brana pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych, potencjał rozwojowy oraz możliwość kontynuacji podjętej problematyki badawczej po zakończeniu pobytu zagranicznego. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej Kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójność programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej. Oceniana będzie też trafność doboru ośrodka zagranicznego ze względu na tematykę naukowo-badawczą proponowaną przez Kandydata, jak i rangę samego ośrodka zagranicznego: doświadczenie jego kadry, najważniejsze publikacje recenzowane, pateny i wdrożenia z dziedziny zgodnej z tematyką badawczą proponowaną przez Kandydata.

Plan pracy naukowo-badawczej powinien zakładać minimum miesięczny pobyt w ośrodku zagranicznym. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Komisja będzie oceniać adekwatność wnioskowanego okresu wsparcia i może go zmienić. Stypendium w wysokości 8 000 będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że okres pobytu zagranicznego objęty wsparciem zakończy się przed ukończeniem studiów doktoranckich (moment ukończenia studiów doktoranckich definiuje Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej).

Kandydat do naukowego stypendium wyjazdowego powinien uzyskać zgodę kierownika jednostki (Dziekana Wydziału), w której odbywa studia doktoranckie.

Osoby, które otrzymają naukowe stypendium wyjazdowe w konkursie CAS/26/ nie mogą być zatrudnione na umowę o pracę w okresie objętym wsparciem przez ośrodek zagraniczny, do którego udadzą się w ramach stypendium, ani też być w inny sposób finansowane przez stronę zapraszającą w tym okresie.

 Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania naukowych stypendiów wyjazdowych oraz do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (przy składaniu kserokopii legitymacji doktoranckiej należy mieć ze sobą oryginał w celu okazania, dla potwierdzenia zgodności dokumentu przez osobę przyjmującą). Doktoranci będący na przedłużeniu powinni dołączyć dokument wystawiony przez Dział ds. Studiów potwierdzający status doktoranta oraz termin, do którego ważne jest przedłużenie studiów doktoranckich.

 Datą ogłoszenia konkursów CAS/26/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe jest 8 lutego 2012 r. (środa).

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej:

Pl. Politechniki 1, p. 154, Gmach Główny PW

od poniedziałku – 20 lutego, do piątku – 02 marca 2012 r. w godzinach 8:30 – 16:00

 UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 02 marca 2012 r. o godzinie 16:00. Ze względów regulaminowych obowiązujących pracowników Centrum Studiów Zaawansowanych, złożenie bądź uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na przyczynę. Pracownicy Centrum nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za kompletność dokumentacji odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

Konkurs CAS/26/POKL zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Politechniki Warszawskiej decyzją nr 8/2009 z dn. 2 lutego 2009 r. Komisja Konkursowa Centrum ocenia każdą z merytorycznych części wniosku, przyznając punkty, na podstawie których tworzona jest lista rankingowa.

Obowiązujący formularz wniosku, niezbędna deklaracja i oświadczenie Wnioskodawcy, a także regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej http://www.csz.pw.edu.pl oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku wymieniony jest w części G formularza wniosku.

UWAGA: W przypadku przyznania stypendium, do podpisania umowy wymagany będzie oryginał zaproszenia z ośrodka zagranicznego w własnoręcznym podpisem osoby zapraszającej.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
23 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Informacje na temat konkursów można otrzymać również w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez
e-mail: csz@csz.pw.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

www: http://www.csz.pw.edu.pl

Załączniki

Regulamin przyznawania stypendiów wyjazdowych

Wniosek o przyznanie naukowego stypendium wyjazdowego na rok 2012

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych