Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 14-15 i 21-22 kwietnia 2012 r. w godzinach od 9.00 do 17.00. Uczestnictwo w kursie potwierdzone zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy studentów zarejestrowanych na co najmniej VI semestrze studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu do 7 marca 2012 r. na adres mailowy: lenka@ch.pw.edu.pl.

Prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen oraz specjalności. W przypadku dużej liczby chętnych decyduje: stopieo zaawansowania studiów, średnia ocen, specjalnośd, czas zgłoszenia. Regulamin kursu w pokoju 318 Gmach Chemii.

TEMATYKA KURSU

Wykłady poświęcone są następującym zagadnieniom:

•mechanizmom i wpływowi parametrów chromatograficznych na rozdzielanie związków w chromatografii w normalnym i odwróconym układzie faz, chromatografii par jonowych, jonowymiennej i wykluczania,

•podstawom działania detektorów łączonych z HPLC oraz doborowi warunków chromatograficznych do stosowanego detektora (UV-Vis i fluorymetrycznego, ICP MS i ESI MS),

•elementom walidacji metod analitycznych w chromatografii cieczowej,

•rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniem: próbki, metody oraz aparatu do analizy.

Ćwiczenia są realizowane z użyciem chromatografów cieczowych połączonych z detektorem spektrofotometrycznym, fluorymetrycznym, spektrometrami mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie (ESI MS) oraz w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP MS).