Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego  w Instytucie Biotechnologii w Zakładzie Mikrobioanalityki od 01.06.2012 na okres 2 lat.

 Szczegółowe informacje o Konkursie

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 • znajomość zagadnień związanych z konstrukcją miniaturowych urządzeń do zastosowań bioanalitycznych oraz hodowli komórkowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 soba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami)) i w § 138 Statutu PW.

 Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 5. odpis dyplomu doktorskiego,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 8. oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem,
 9. pracy (jeśli dotyczy) w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 11. oświadczenie o niekaralności.

 Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2012 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, (+48 22) 234-7507

 Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski tel. +48 22 234 5631

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 maja 2012 r.

 Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.