Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) ogłasza konkurs o stypendia dla młodych doktorów wyróżniających się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 29 października 2012 r.

Beneficjentem naukowego stypendium może zostać osoba ze stopniem doktora uzyskanym w okresie ostatnich 3 lat – liczonym od daty ogłoszenia konkursu – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Warszawskiej. Kandydaci do naukowego stypendium powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Stypendia będą przyznawane jako wsparcie dla osób realizujących prace badawcze w Politechnice Warszawskiej w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki oraz dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny będzie brana pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych oraz potencjał rozwojowy. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej Kandydata ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójność programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy habilitacyjnej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na okres 24. miesięcy. Stypendium w wysokości 1 500 zł, będzie wypłacane co miesiąc, począwszy od stycznia 2013 roku.

Nie dopuszcza się możliwości jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego stypendium przyznanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” oraz z innych stypendiów przyznanych ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, których kryteria przyznawania są zbieżne z zawartymi w regulaminie właściwym dla konkursu CAS/28/POKL bądź też stypendiów przyznanych na ten sam cel, który będzie wskazany przez Kandydata we wniosku do konkursu CAS/28/POKL.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania naukowych stypendiów oraz do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dołączeniu kserokopii odpisu dyplomu/dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora. Oryginał odpisu/dyplomu należy mieć ze sobą w celu okazania, dla potwierdzenia zgodności przez osobę przyjmującą. Choć nie jest to obowiązkowe, do wniosku można dołączyć wydruki pierwszych stron najważniejszych publikacji Kandydata. Uprzejmie prosimy o niezałączanie do wniosku kompletnych manuskryptów publikacji.

Datą ogłoszenia konkursu CAS/28/POKL o naukowe stypendia jest 15 października 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej: Pl. Politechniki 1, lok. 154 Gmach Główny PW od poniedziałku
29 października do poniedziałku 12 listopada 2012 r. w godzinach 8:30 – 16:00.

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 12 listopada 2012 r. o godzinie 16:00. Ze względów regulaminowych obowiązujących pracowników Centrum Studiów Zaawansowanych, złożenie bądź uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na przyczynę. Pracownicy Centrum nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za kompletność dokumentacji odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Pracownicy Centrum Studiów Zaawansowanych nie będą kserować składanych w Biurze dokumentów.

Konkurs CAS/28//POKL zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową Centrum Studiów Zaawansowanych. W zakres informacji o wyniku oceny wniosku, udzielanej przez Centrum Studiów Zaawansowanych wchodzi decyzja Komisji Konkursowej.

Obowiązujący formularz wniosku, niezbędne oświadczenia Wnioskodawcy, a także regulamin przyznawania stypendiów są dostępne do pobrania poniżej oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku wymieniony jest w formularzu wniosku.
Ponadto, w związku z dodatkowymi wytycznymi, do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o pobieranych stypendiach (formularz oświadczenia do pobrania poniżej).

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 29 października 2012 r. o godzinie 1515 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Informacje na temat konkursu można otrzymać również w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod numerem tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: ,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć
E.Stefaniak@csz.pw.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. M.Zielinska@csz.pw.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regulamin przyznawania stypendiów

Wniosek o stypendium

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika dotyczące innych stypendiów 1

Oświadczenie uczestnika dotyczące innych stypendiów 2