Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza do bezpłatnego udziału w szkoleniu dla doktorantów PW z zakresu prawa własności intelektualnej.

Termin: 15-16 listopada (czwartek, piątek) oraz 24-25 listopada (sobota, niedziela) w 2012 r.

Formularze dostępne na stronie www Centrum Studiów Zaawansowanych

Opis szkolenia

Prawo własności intelektualnej   Warszawa, 15-16 oraz  24-25  listopada 2012

Ukierunkowanie i cel szkolenia

Szkolenie obejmuje poznanie zagadnień i zdobycie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej (m. in. własności przemysłowej, prawa reklamy, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie). Celem szkolenia jest przybliżenie niuansów prawa własności intelektualnej, omówienie możliwych niejasnych i problematycznych sytuacji prawnych i próby ich rozwiązania.

Program

Podczas czterodniowego kursu uczestnicy poznają i zrealizują w praktyce, w różnorodnych nowoczesnych formach pracy własnej i zespołowej optymalnie wyważony program składający się z czterech głównych modułów:

1.  Ogólne informacje związane z prawem własności intelektualnej (m.in. dobra osobiste, prawa autorskie)

2. Własność przemysłowa (m. in. procedura rejestracyjna, znaki towarowe, wzory przemysłowe, odpowiedzialność i odszkodowanie, korzyści i zagrożenia)

3.  Ochrona danych osobowych, podstawa prawna (ustawy o: ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), zasady przetwarzania danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, metody zabezpieczania danych osobowych, odpowiedzialność (rodzaje odpowiedzialności)

4.   Kodeks postepowania administracyjnego

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują certyfikat.

Termin

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 listopada (czwartek, piątek) oraz 24-25 listopada (sobota, niedziela) w 2012 r. Każdego dnia szkoleniowego odbędzie się 8 godzin zajęć. Miejscem szkolenia będzie sala konferencyjna w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom, które zakwalifikują się do udziału
w szkoleniu). Na każdy dzień szkolenia przewidziano obsługę gastronomiczną (przerwy kawowe i obiad dla uczestników). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zasady rekrutacji doktorantów na szkolenia:

  1. Szkolenia mają charakter zamknięty.
  2. Ilość uczestników jest ograniczona.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymienionymi w nim załącznikami w terminie od 5. do 7. listopada br. do godziny 1600, posiadanie statusu doktoranta w Politechnice Warszawskiej oraz zajęcie jednego z pierwszych dwunastu miejsc na liście rankingowej szkolenia, tworzonej w oparciu o kryteria wymienione poniżej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych, Pl. Politechniki 1, p. 154, w godzinach 830 -1600 .

4. Lista rankingowa będzie tworzona w oparciu o następujące kryteria:

UWAGA!!! brak odpowiednich informacji we wniosku uniemożliwia przyznanie punktów w ramach kolejnych kryteriów

4.1. Otwarty przewód doktorski bez decyzji o przyznaniu finansowania na grant promotorski: 5 pkt.

4.2. Otwarty przewód doktorski i decyzja o przyznaniu finansowania na grant promotorski: 10 pkt.

4.3. Doktorant semestrów 1, 2, 3 lub 4: 4 pkt.

4.4. Doktorant semestrów 5 lub 6: 8 pkt.

4.5. Doktorant semestru 7 lub wyższego: 2 pkt.

4.6. Przynajmniej jedna publikacja z listy filadelfijskiej: 2 pkt.

4.7. Przynajmniej jedno obcojęzyczne wystąpienie ustne doktoranta na konferencji zagranicznej: 2 pkt.

4.8. Współautorstwo przynajmniej jednego zgłoszenia patentowego: 2 pkt.

4.9. Udział w projektach badawczych związanych z przebiegiem studiów doktoranckich: 2 pkt.

4.10. W przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Listę uczestników szkolenia zatwierdza Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych i jest ona ostateczna.

Doktorant potwierdza prawdziwość informacji przekazanych Centrum Studiów Zaawansowanych w zakresie powyższych kryteriów własnym oświadczeniem. Oświadczenie takie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do składania wniosków