W ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach nr ZP/PRPW/PN/2/2013 za najkorzystniejszą ofertę wybrana została oferta nr 2 firmy INFO -Biz International.

info o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokumentacja dot. postępowania znajduje się w zakładce: zamówienia publiczne