Każdy człowiek jest inny – dla każdego oczywista jest prawdziwość tego stwierdzenia, jednakże często opieramy się na założeniu, że inni myślą w ten sam sposób, co my. A przecież nie jest to prawdą – każdy myśli inaczej…

Warsztat Biura Karier 19 października 2013 r.

To samo dotyczy zespołów, w których pracujemy. Grupa nie jest sumą, lecz dynamiczną wypadkową charakterów osób ją tworzących. Te same osoby w innym zespole mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Różne style myślenia i sposoby percepcji rzeczywistości mogą być jednocześnie zasobem i ograniczeniem funkcjonowania grupy, jako całości. Mogą być podstawą twórczości lub zażartych konfliktów. Mogą być poszerzeniem możliwości działania lub całkowitym jego zablokowaniem. Co zatem stanowi o sukcesie zespołu? Oczywiście kompetencje zawodowe członków zespołu… Jednakże efektywne wykorzystanie tych zasobów jest uwarunkowane umiejętnościami porozumiewania się i współpracy osób o różnych stylach myślenia i punktach widzenia. Każde zestawienie osób i charakterów daje inną wypadkowa inny klimat i sposób działania. Dobrze jest poznać, jakie unikalne całości tworzymy pracując w poszczególnych grupach. Na co trzeba się nastawić i zgodzić pracując w określonym podzespole, a co jest ważne w innym. Nawet trzyosobowe zespoły kierują się swoimi normami i zasadami działania. Dobrze jest odkryć i nauczyć się, czego należy się spodziewać i na co trzeba zwracać uwagę pracując z tymi ludźmi, a co wychodzi na plan pierwszy w pracy z innymi.

Proponujemy trening współpracy w małych zespołach zadaniowych. Ważne jest skoncentrowanie się na następujących kwestiach:
1.    Jaki jest mój styl myślenia – jaki jest styl myślenia moich kolegów?
2.    Co jest dla mnie ważne, a co jest ważne dla moich kolegów?
3.    Jak to uzgadniać i negocjować?
4.    Jaki jest klimat współpracy w poszczególnych podzespołach i z czego to wynika?
5.    Co jest łatwe, a co trudne w poszczególnych relacjach?
6.    Jak przekraczać te trudności i jak korzystać ze wszystkich zasobów zespołu? 
7.    Jak tworzyć funkcjonalną całość i rozumieć zasady jej działania?

Zespół jest systemem, w związku z tym podlega zasadom myślenia systemowego i uczenia systemowego. Tylko taki zbiór osób, które potrafią uczyć się z doświadczeń i wykorzystywać informacje zwrotne, ma szansę stać się zespołem. Zespół staje się, co oznacza, że jego tworzenie nigdy się nie kończy – jest to system dynamiczny. Wszyscy członkowie zespołu uczą się dla siebie i od siebie nawzajem. Aby wiedza, będąca efektem procesu uczenia nie została utracona, musi stać się jawna dla pozostałych członków zespołu, po to, by pozostali mogli uczyć się na błędach i sukcesach swoich kolegów.
Efektywnie działający zespół to taki, który osiąga jak najlepsze efekty jak najmniejszym wysiłkiem, w jak najkrótszym czasie. Tworzenie, a następnie prowadzenie zespołu jest procesem dynamicznym, a przy tym nigdy nie jest nudne i nigdy się nie kończy. Kreowanie efektywnie działającego zespołu wymaga uwzględnienia czterech głównych czynników:

  • cel, w jakim zespół został stworzony -  jawny i akceptowany przez wszystkie tworzące go osoby,
  •  osoba lidera ,
  •  skład zespołu, w tym role poszczególnych osób, 
  • wzorce komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu udzielania informacji zwrotnych oraz negocjowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Wszystkie powyższe czynniki wpływają na siebie nawzajem i są od siebie zależne.

Warsztat skierowany jest do studentów PW – do tych osób, które pracują bądź mają zamiar pracować (współtworząc je lub nimi zarządzając) zespoły zadaniowe i chcą mieć wiedzę i umiejętność zorganizowania takiego zespołu tak, aby funkcjonował jak przysłowiowy „szwajcarski zegarek”. 

Program:

Zarządzanie zespołem
•    Wprowadzenie pojęcia Poziomów Logicznych Dilts’a
•    Omówienie każdego poziomu po kolei, z przykładami.
•   Zwrócenie uwagi poprzez zadanie pytania „Jak myślicie, na które z tych poziomów jest w stanie oddziaływać menedżer sprzedaży?” – odp. fokusujemy na poziomach ŚRODOWISKO (rozumiane, jako narzędzia do działania, zespół),  ZACHOWANIA, UMIEJĘTNOŚCI, PRZEKONANIA.
•  Wracamy do zebranych odpowiedzi na pytania zadane na początku szkolenia i wykazujemy analogie odpowiedzi do poszczególnych poziomów logicznych, głównie ZACHOWANIA, UMIEJĘTNOŚCI, PRZEKONANIA.

Psychologia zachowań komunikacyjnych.
•    Budowanie kontaktu i dobrej relacji z rozmówcą
•    Świadomy i nieświadomy przekaz w komunikacji
•    Komunikacja niewerbalna, gestykulacja, postawa ciała i modulacja głosu
•    Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji.
•  Zbieranie informacji – Jakie pytania prowadza do jakich informacji, pytania otwarte – pytania zamknięte i pytania otwarte
•    Zasady konstruktywnej komunikacji
•    Komunikacja widziana przez pryzmat reakcji odbiorcy.
•    Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – weryfikacja własnych nastawień

Zarządzanie Sytuacyjne i Elementy Zarządzania Zadaniami
• Matryca Zarządzania Sytuacyjnego – Ważność/Pilność Zadania-Zasoby/Doświadczenie Współpracowników – Zadania Rutynowe-Zadania Kryzysowe-Zadania Specjalistyczne-Zadania Złożone – zdefiniowanie pojęć.

Motywujący algorytm delegowania zadań
•   METAPROGRAMY w kontekstach: zarządzania zespołem, dostrzegania inności, jako zasobu, rekrutacji wewnętrznej, delegowania zadań, motywowania pracowników, przekazywania niepopularnych decyzji.
•   Rozpoznawanie „tropów”, struktury w języku, metaprogramów – słowa, zwroty najczęściej używane przez dany metaprogram.
•    Omówienie zakresu stosowalności wiedzy o metaprogramach.  4.    

Efektywna Współpraca w Zespole
•    Zjawisko Synergii
•    Eksperymenty pokazujące w praktyce działania synergiczne
• Wypracowanie w dyskusji z uczestnikami sposobów i obszarów do wywołania/wykorzystania zjawiska synergii.

Strategia Pracy Zespołowej nad Osiąganiem Celów
•    Strategia Pracy Zespołowej wg Walta Disney’a

Metody szkoleniowe:
Warsztaty, Trening umiejętności, Warsztaty, Trening Umiejętności…:-)
Przykłady, Dyskusja, Gry i dobry humor…

Informacje o trenerze:

Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek.
21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.
Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA).
Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™).
Jest też trenerem sztuki NLP.

 Informacje organizacyjne

CZAS: 19 października (sobota), godziny: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                  

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl