DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ oraz Kierownik projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej informują o wolnym etacie na stanowisku Profesora w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Chemicznym.

Termin rozstrzygnięcia: 15.01.2014

 Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien posiadać:

1. Tytuł profesora w dziedzinie biologii lub medycyny,

2. Doświadczenie i znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinach: biochemia, immunologia, biotechnologia,

3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej związanej z zastosowaniem immunologii w biotechnologii,

4. Wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu laboratoriów hodowli komórek ssaczych,

5. Doświadczenie w działalności dydaktycznej dla I i II stopnia kierunku Biotechnologia; wykłady (biologia komórki, biochemia, immunologia dla biotechnologów – immunotechnologia, biotechnologia w nowoczesnej terapii, toksykologia ogólna),

6. Wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej prowadzonej w dobrych placówkach zagranicznych.

Szczegółowych informacji o zakresie pracy dydaktycznej i naukowej udziela:

Kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Prof. nzw. dr hab. Maria Bretner

Tel 234 7570; e-mail: mbretner@ch.pw.edu.pl

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie
  2. Życiorys
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Odpis dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora)
  5. Odpis dyplomu habilitacyjnego
  6. Wykaz dorobku naukowego

Wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2014 r.
w Biurze Dziekana (Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 pok. 162).

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na czas określony do 31.12.2014.

- wymiar etatu – 0,25,

- zatrudnienie od 1 lutego 2014 r.

Do 31.12.2014 r. etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.