W związku ze zgłaszanymi uwagami zarówno ze strony studentów, jak i pracodawców, doprecyzowane zostały „Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na krajowe staże długoterminowe realizowane w ramach zadania 57 projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” oraz zaktualizowane zostały pytania i odpowiedzi w odniesieniu do konkursu dotyczącego możliwości zdobycia stypendium na staż.

1)  W paragrafie 3 Zasad dodano zdanie: „W przypadku, gdy liczba wniosków złożonych na wydziale będzie mniejsza niż przydzielona pula stypendiów, nierozdysponowane stypendia mogą zostać przesunięte na inny wydział.”

2)  W paragrafie 7 Zasad pod Kryterium Kwalifikacji doprecyzowano zapisy odnośnie średniej ocen ze studiów, co znalazło również swoje odniesienie w pkt. 3 wśród pytań i odpowiedzi. W związku z faktem, iż różnie uczelnie wyliczają ostateczną ocenę ze studiów oraz nie wszystkie przypisują punkty ECTS do pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, aby zachować zgodność z przyjętymi zasadami przyznawania stypendiów oraz z uwagi na równe traktowanie wszystkich studentów sprecyzowano zapisy w odniesieniu do studentów 1 roku studiów II stopnia.

„W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopniu na wydziale gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów jaka widnieje na suplemencie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w pkt. 4.3 suplementu).”

3)   Na końcu paragrafu 9 Zasad dodano:
„Student nie może otrzymywać na ten sam staż dodatkowego wynagrodzenia lub stypendium z innego źródła. W szczególności pracodawca nie może wypłacać studentowi dodatkowego wynagrodzenia za staż, może jednak pokryć koszty wyżywienia, zakwaterowania czy przejazdu.”

4)   W związku z uwagami ze strony pracodawców w Porozumieniu dodano paragraf 4 o następującej treści:
„Studentowi odbywającemu staż na podstawie niniejszego porozumienia wypłacone zostanie przez Uczelnię, w ramach zadania 57 projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, stypendium na staż. Studentowi nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia z tytułu odbywania stażu.”
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dopuszczalna jest wcześniejsza wersja treści porozumienia, jeśli została podpisana wcześniej przez Pracodawcę bez zastrzeżeń.

5)   W pytaniach i odpowiedziach do konkursu (FAQ wersja 10.03.2014) w pkt. 6 dodano wyjaśnienie w odniesieniu do liczby godzin stażu:
„Zważywszy na sytuacje występowania tygodni, w których czas pracy jest skrócony w stosunku do zwykłego tygodnia w związku z występowaniem dni wolnych od pracy, dopuszcza się możliwość, aby nominalny wymiar stażu wynosił średnio 15 godzin/tydzień w danym miesiącu.”

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Staże