We wtorek 20 maja 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 12.05 do godz.13:00, złożone zostały 232 wnioski, z czego 4 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

W II edycji konkursu przewidzianych do rozdania było 131 stypendiów.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Listy rankingowe w podziale na poszczególne Wydziały

 1. Wydział Inżynierii Materiałowej
 2. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 3. Wydział Geodezji i Kartografii
 4. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 5. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 6. Wydział Transportu
 7. Wydział Inżynierii Lądowej
 8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 9. Kolegium Nauk Ekonomicznych w Płocku

Wszystkim stażystom serdecznie gratulujemy i prosimy o uzupełnianie dokumentów do II etapu.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania Porozumienia o organizacji stażu i Skierowania na staż, które przekażemy do podpisu osoby reprezentującej Wydział.

Studenci zostaną poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów. Po odebraniu dokumentów z Biura ds. Projektu student zawozi porozumienie do firmy, a następnie kompletne tj. podpisane przez osobę decyzyjną w firmie oraz PW składa w Biurze Projektu w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz zostaje w firmie). Skierowanie na staż w oryginale zostaje w firmie, natomiast do Biura ds. Projektu składane jest ksero dokumentu.

Studenci rozpoczynający staż od 1.06. proszeni są o dostarczenie do 30.05.2014 r. dokumentów z II etapu:

 • Deklaracja uczestnictwa i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych- zał. nr 4 – 1egz.
 • Oświadczenie ZUS i NNW -zał. nr 5 -1 egz.
 • Kwestionariusz osobowy SAP – zał.nr 6- 1 egz.

Osobą do kontaktu ws. programu stażowego jest Pani Katarzyna Podyma- Różak, tel.22 234 5988, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl