W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Listy rankingowe w podziale na poszczególne Wydziały

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 2. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Filia PW w Płocku)
 3. Wydział Geodezji i Kartografii
 4. Wydział Chemiczny
 5. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 6. Wydział Elektryczny
 7. Wydział Fizyki
 8. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 9. Wydział Inżynierii Lądowej
 10. Wydział Inżynierii Materiałowej
 11. Kolegium Nauk Ekonomicznych w Płocku
 12. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 13. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 14. Wydział Mechatroniki
 15. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 16. Wydział Transportu

Wszystkim stażystom serdecznie gratulujemy.

W pierwszej kolejności o uzupełnianie dokumentów do II etapu prosimy wszystkie osoby, które rozpoczynają staż w lutym. Osoby te proszone są o niezwłoczne przesłanie na adres mailowy k.rozak@pr.pw.edu.pl do 4 lutego 2015r., wypełnionego zał. nr 6 Kwestionariusza osobowego SAP. Na  podstawie kwestionariusza zostaną przygotowane przez pracownika Biura Projektu dokumenty dla celów ubezpieczeniowych ZUS. Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS muszą być podpisane przez studentów o możliwości podpisu dokumentów zostaną Państwo poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie.  Wtedy też będą musieli Państwo dostarczyć do Biura ds. Projektu:

 • Deklarację uczestnictwa i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych- zał. nr 4 – 1egz.
 • Oświadczenie ZUS i NNW -zał. nr 5 -1 egz.
 • Kwestionariusz osobowy SAP – zał. nr 6- 1 egz.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania Porozumienia o organizacji stażu i Skierowania na staż, które przekażemy do podpisu przez Jednostki PW.

O możliwości ich odbioru zostaną Państwo poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie
Po odebraniu dokumentów z Biura ds. Projektu student zawozi porozumienie do firmy, a następnie kompletne tj. podpisane przez osobę decyzyjną w firmie oraz PW składa w Biurze Projektu w 2 egzemplarzach  (1 egzemplarz zostaje w firmie). Skierowanie na staż w oryginale zostaje w firmie, natomiast do Biura ds. Projektu składane jest ksero dokumentu.

Studenci rozpoczynający staż od 1 marca proszeni są o dostarczenie dokumentów (tzn. zał.4, zał.5, zał.6) z II etapu od 09.02.2015 do 20.02.2015.

Studenci rozpoczynający staż w kwietniu proszeni są o dostarczanie dokumentów w terminie do 18.03.2015.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny od 2 lutego 2015 r. Osobą do kontaktu ws. programu stażowego jest Pani Katarzyna Podyma- Różak, tel.22 234 5988.