CEL PROJEKTU
Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej PW do potrzeb rynku pracy. Realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia dystansu dzielącego Uczelnię od najlepszych uczelni na świecie. Zaproponowany Program Rozwojowy ma charakter długoterminowy i będzie realizowany w okresie od września 2008 r. do marca 2015 r.
Celami szczegółowymi Projektu są:
  • otwarcie nowych kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych oraz dostosowanie istniejących studiów do potrzeb gospodarki,
  • rozwinięcie oferty studiów anglojęzycznych,
  • zwiększenie liczby wykładów w ramach Centrum Studiów Zaawansowanych,
  • rozwój kształcenia z wykorzystaniem kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • rozszerzenie współpracy z pracodawcami, w szczególności poprzez wprowadzenie nowego systemu praktyk studenckich oraz wsparcie Biura Karier,
  • wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego kadry PW,
  • wsparcie młodych naukowców (doktorantów i młodych doktorów) w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki,
  • zwiększenie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym doktorantów,
  • wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie Uczelni i jednostek organizacyjnych.
Projekt jest podzielony na 55 zadań, posiadających jasno określone cele, zespoły realizujące prace w wyodrębnionych etapach i sprecyzowane rezultaty niezbędne dla osiągnięcia celu głównego Projektu. Skala Projektu oraz liczba podejmowanych zadań skłoniły do stworzenia odpowiedniej do tego struktury zarządzania i koordynowania, realizowanej w dwupoziomowej strukturze. Na poziomie centralnym Projekt zarządzany jest przez Biuro ds. Projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej". Drugi poziom zarządzania jest realizowany w ramach każdego Zadania - w uczestniczących jednostkach organizacyjnych.
Poziom merytoryczny realizacji będzie nadzorowany przez powołaną przez JM Rektora PW Radę Programową Projektu.
LINKI: