Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej jest Projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.   

  • Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka
  • Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałanie 4.1.1:  Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia dystansu dzielącego Uczelnię od najlepszych Uczelni na świecie.       

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej podzielony jest na 58 zadań, posiadających jasno określone cele, zespoły realizujące prace w wyodrębnionych etapach i sprecyzowane rezultaty niezbędne dla osiągnięcia celu głównego Projektu. Jego realizacja obejmuje okres od września 2008 r. do marca 2015 r.     

Całkowita wartość Projektu to przeszło 89 mln zł.     

Beneficjentami są:      

  • studenci
  • doktoranci
  • nauczyciele akademiccy
  • profesorowie wizytujący
  • uczestnicy kursów, szkoleń, warsztatów
  • Wydziały i Kolegium Politechniki Warszawskiej oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO), Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ), Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM), Studium Języków Obcych (SJO), Biuro Karier

Materiały promocyjne dot. Projektu: