Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy.

Projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ma charakter długoterminowy. Jego realizacja obejmuje okres od września 2008 r. do marca 2015 r.

Celami szczegółowymi Projektu są:

  • otwarcie nowych kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych oraz dostosowanie istniejących studiów do potrzeb gospodarki
  • rozwinięcie oferty studiów anglojęzycznych
  • zwiększenie liczby wykładów w ramach Centrum Studiów Zaawansowanych
  • rozwój kształcenia z wykorzystaniem kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
  • rozszerzenie współpracy z pracodawcami, w szczególności poprzez wprowadzenie nowego systemu staży studenckich oraz wsparcie Biura Karier
  • wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego kadry PW
  • wsparcie młodych naukowców (doktorantów i młodych doktorów) w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki
  • zwiększenie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym doktorantów
  • wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie Uczelni i jednostek organizacyjnych
  • wsparcie w procesie kształcenia niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW

Projekt podzielony jest na 58 zadań (zadanie 57. i 58. –  start IV kwartał 2013 r.) posiadających jasno określone cele, zespoły realizujące prace w wyodrębnionych etapach i sprecyzowane rezultaty niezbędne do osiągnięcia celu głównego Projektu.