Projekt jest podzielony na 58 zadań, posiadających jasno określone cele, kierowników i zespoły realizujące prace w wyodrębnionych etapach oraz sprecyzowane rezultaty niezbędne do osiągnięcia głównego celu Projektu.

Skala Projektu oraz liczba podejmowanych zadań skłoniły do stworzenia odpowiedniej do tego struktury zarządzania i koordynowania, realizowanej w dwupoziomowej strukturze.

Na poziomie centralnym, Projekt zarządzany jest przez Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. Do jego zadań należy:

 • zarządzanie – koordynacja realizacji zadań wchodzących w skład Projektu i reprezentowanie Uczelni w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi w jego realizację
 • promocja Projektu i wizualizacja (zadanie 2.) oraz ewaluacja rezultatów Projektu (zadanie 55.)
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań i rozliczeń finansowych (wniosków o płatność) – na podstawie dokumentów przedkładanych przez zaangażowane w Projekt jednostki organizacyjne

Drugi poziom zarządzania jest realizowany w ramach każdego zadania, w uczestniczących w Projekcie jednostkach organizacyjnych.

Kierownik zadania odpowiedzialny jest za prawidłowość działań administracyjnych i merytorycznych, bieżący nadzór nad realizacją zadania, monitoring i ewaluację osiąganych rezultatów, a także sprawozdawczość (w tym finansową) z realizacji zadania.

Poziom merytoryczny realizacji jest nadzorowany przez powołaną przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej Radę Programową Projektu (decyzja o powołaniu z dnia 26.09.2008 r.)

 

Przewodniczący Rady Programowej:

 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

Członkowie Rady Programowej:

 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Szawłowski
 • prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Putz
 • prof. nzw. dr hab. Andrzej Dzieliński
 • doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska
 • doc. dr Jerzy Wyborski

Kierownik Projektu:

 • dr inż. Rafał Ruzik