W ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej od 2009 roku przyznawane są stypendia pozwalające na udział w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach oraz instytucjach zarówno w kraju jak i za granicą.

W latach 2009-2014 możliwość skorzystania z takiego programu mieli studenci 7 Wydziałów PW w ramach zadań 14 – 20 (więcej w zakładce zadania Projektu). Wychodząc naprzeciw studentom pozostałych Wydziałów w styczniu 2014r. uruchomione zostało zadanie 57, którego celem jest sfinansowanie 3-miesięcznych pobytów stażowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach naukowych w kraju. Zadanie 57 początkowo swoją ofertę kierowało do studentów 9 Wydziałów Politechniki, dzięki oszczędnościom w Projekcie oraz po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) program stażowy zadania 57 rozszerzył się o nowe Wydziały, których studenci w III edycji konkursu będą  mogli otrzymać stypendium i pójść na staż.

Wsparciem w ramach programu stażowego (zadanie 57.) objętych zostało łącznie 594 stypendystów, z czego w I edycji konkursu przyznane zostały 272 stypendia, w  II edycji konkursu przyznano 129 stypendiów. W związku z niezrealizowaniem wszystkich stypendiów przez studentów oraz zgodą Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) na zwiększenie puli staży, w III edycji konkursu rozdano 193 stypendia.

Staż:

 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wynagrodzenie: 1 000 zł miesięcznie
 • Minimalny wymiar stażu: 15 godzin tygodniowo
 • Stypendia na staże krajowe
 • Termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2015 r.

Kryterium kwalifikacji: średnia ważna ocen ze studiów na danym stopniu

Stypendium na staż długoterminowy otrzymują studenci w drodze procedury konkursowej organizowanej dla 16 jednostek Politechniki. Program staży przeznaczony jest dla studentów:

 1. Wydziału Chemicznego
 2. Wydziału Elektrycznego
 3. Wydziału Fizyki
 4. Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 5. Wydziału Mechatroniki
 6. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Filia PW w Płocku)
 7. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
 8. Wydziału Inżynierii Materiałowej
 9. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
 10. Wydziału Geodezji i Kartografii
 11. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
 12. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 13. Wydziału Transportu
 14. Wydziału Inżynierii Lądowej
 15. Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 16. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Stypendium mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych ww. Jednostek:

 • ostatniego roku studiów I stopnia
 • w trakcie trwania studiów II stopnia

Kandydat musi posiadać aktualny status studenta na dzień składania wniosku stażowego oraz w trakcie realizacji stażu w firmie.

O stypendium będzie można ubiegać się w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się w odpowiednich podzakładkach:

 1. Konkurs – I edycja (składanie dokumentów do 17.03.2014 r. do godz.13:00 )- konkurs zakończony
 2. Konkurs – II edycja (składanie dokumentów do 12.05.2014 r. do godz.13:00)- konkurs zakończony
 3. Konkurs – III edycja (składanie dokumentów od  14.01 do 22.01.2015 r. do godz. 13:00) – konkurs zakończony

Organizatorem konkursu o stypendium na staże długoterminowe jest Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Kontakt: informacji ws. programu stażowego udziela Katarzyna Podyma-Różak,  ul. Noakowskiego 3, pokój 50 G, tel./fax 22 234 59 88, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl