Biuro ds. projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” ogłasza II edycję konkursu:
ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ

Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia z wybranych 9 jednostek PW*.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.

W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 z ł miesięcznie na staż krajowy trwający
3 miesiące. Stypendium stażowe w ramach Projektu można otrzymać tylko raz!

W I etapie procedury konkursowej należy złożyć:
• Wniosek o stypendium stażowe (1 egzemplarz)
• Program stażu (2 egzemplarze w oryginale)

Finansujemy 3-miesięczne staże realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

jednostka PW miejsce składania dokumentów osoby uprawnione do podpisu dokumentów
Wydział Inżynierii Materiałowej Dziekanat WIM
pok. 204
prof. nzw. dr hab. inż.
Jerzy Robert Sobiecki

Prodziekan ds. studenckich
Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych
Gmach Wydziału MiNI
pok. 526
mgr inż. Michał Okulewicz
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk studenckich
Wydział Geodezji
i Kartografii
Dziekanat Wydziału GiK
Gmach Główny
pok. 214
dr hab. inż. Andrzej Pachuta prof. PW
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
Gmach Samochodów
i Ciągników
pok. 315A
dr inż. Artur Jankowiak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
Dziekanat WAiNS
Gmach Główny
pok. 207
dr inż. Krzysztof Urbaniak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Transportu Dziekanat WT
pok. 112
dr inż. Anna Stelmach
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Inżynierii Lądowej Sekretariat WIL
pok. 525
pok. 504
dr inż. Michał Krzemiński
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Dziekanat MEiL
pok. 126
prof. nzw dr hab. Paweł Pyrzanowski
Prodziekan ds. studenckich
Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
pok. 101
dr hab. inż. Renata Walczak
Dyrektor KNEiS

OCENA WNIOSKÓW

Oceny formalnej złożonych dokumentów dokona Biuro ds. Projektu. Dokumenty, które będą zawierały braki formalne zostaną odrzucone z procedury konkursowej i tym samym nie zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej.

Kryterium kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu. Przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu.

W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopnia na wydziale, gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów. W takim przypadku, gdy osoba odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, niezbędne będzie uzupełnienie dokumentów o kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Przy wyliczaniu średniej ważonej ocen z całego toku studiów brane będą wszystkie oceny z przedmiotów wypisanych w pkt. 4.3 suplementu (pod uwagę brane będą wyłącznie przedmioty z przypisanymi pkt. ECTS).

W przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących na wydziale na danym stopniu studiów, brana będzie pod uwagę średnia wyliczona w momencie ostatniej rejestracji. Rozliczenia roczne obowiązują na:

1. Wydziale Inżynierii Materiałowej
2. Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
3. Wydziale Geodezji i Kartografii
4. Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
5. Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
6. Wydziale Inżynierii Lądowej

Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, wg kolejności na liście rankingowej (wg średniej ocen), aż do wyczerpania puli stypendiów przydzielonych danej jednostce PW. W przypadku rezygnacji ze stażu zakwalifikowanego studenta, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rankingowej.

Listy rankingowe udostępnione będą na stronie internetowej Projektu, niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez Prorektora ds. Studiów, nie później niż 30 maja 2014 r.

Liczba stypendiów krajowych w II edycji konkursu wynosi 131. Pula stypendiów przypadająca na dany Wydział zawiera się w przedziale 11 – 18 stypendiów. W przypadku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Geodezji i Kartografii stypendia zostaną podzielone dodatkowo na kierunki, proporcjonalnie do ilości studentów na danym kierunku.

Kontakt: informacji ws. programu stażowego udziela Katarzyna Podyma-Różak,
ul. Noakowskiego 3, pokój 50 G,
tel./fax (22) 234 59 88 e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Projektu: www.pr.pw.edu.pl/staze

ILOŚĆ STYPENDIÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNOSTKĘ PW

lp. jednostka stypendia
1 Wydział Inżynierii Materiałowej 12
2 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka 8
Matematyka 6
3 Wydział Geodezji i Kartografii Gospodarka Przestrzenna 6
Geodezja i Kartografia 8
4 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 15
5 Wydział Administracji i Nauk Społecznych 15
6 Wydział Transportu 16
7 Wydział Inżynierii Lądowej 16
8 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 18
9 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 11

Dokumenty konkursowe:

Etap I PROCEDURA KONKURSOWA- składanie dokumentów na Wydziale

Dla studentów obcokrajowców starających się o stypendium dostępne są wersje anglojęzyczne dokumentów:

Etap II ORGANIZACJA STAŻU – składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Etap III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE STAŻU – składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Dodatkowe dokumenty:

  1. Zasady przyznawania stypendiów na staże PRPW – zał. nr 11
  2. Szczegółowe zasady organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57
  3. FAQ II edycja

Materiały promocyjne:

plakat staże