1. Czy stypendia dzielą się po równo na każdą z 9 Jednostek?

Stypendia zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości studentów studiów stacjonarnych dla każdej z 9 jednostek Politechniki Warszawskiej (wydział). Na chwilę obecną ilość stypendiów przypadających na 1 jednostkę zawiera się w przedziale 11-18.

2. Od kiedy można rozpocząć staż?

Staż, który będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem w ramach zadania 57 projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, musi rozpocząć nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2014 r.

3. Z ilu semestrów brana jest pod uwagę średnia ważona ocen ze studiów?

Przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu. W przypadku rozliczeń rocznych na wydziale, będą brane pod uwagę średnie wyliczone w momencie ostatniej rejestracji.

W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopniu na wydziale gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów. Brane będą pod uwagę wszystkie oceny z przedmiotów wypisanych w pkt. 4.3 suplementu (pod uwagę brane będą wyłącznie przedmioty z przypisanymi pkt. ECTS).

W takim przypadku, gdy osoba odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, niezbędne będzie uzupełnienie dokumentów o kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

4. W którym momencie można przystąpić do obrony pracy dyplomowej?

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych posiadający status studenta w dniu składania dokumentów oraz w trakcie trwania stażu. Do zakończenia stażu, stażysta zobowiązany jest do utrzymania statusu studenta. Obrona pracy dyplomowej powinna zatem odbyć się po zakończeniu stażu.

5. Czy  student może otrzymać wynagrodzenie od pracodawcy u którego odbywa staż?

Pracodawca nie może wypłacać studentowi dodatkowego wynagrodzenia za staż, może jednak pokryć koszty wyżywienia, zakwaterowania czy przejazdu.

6. Czy jest jakieś ograniczenie jeżeli chodzi o długość stażu i czas jego realizacji?

Płatny staż w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” musi trwać 3 miesiące (bez przerw), minimalny wymiar tygodniowy wynosi 15 godzin.

Zważywszy na sytuacje występowania tygodni, w których czas pracy jest skrócony w stosunku do zwykłego tygodnia w związku z występowaniem dni wolnych od pracy, dopuszcza się możliwość, aby nominalny wymiar stażu wynosił średnio 15 godzin/tydzień w danym miesiącu.

Student może odbyć staż dłuższy niż wymagany okres, jednak stypendium z Projektu otrzyma jedynie na 3 miesiące.

Staż finansowany z Projektu musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2014 roku, w związku z czym najpóźniej musi się rozpocząć 1 października 2014 r.

7. Czy będzie możliwe przesunięcie terminu realizacji stażu?

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przesunięcie terminu realizacji stażu w stosunku do terminu wskazanego we wniosku studenta. Jednak należy mieć na uwadze, iż zakończenie stażu nie może być późniejsze niż 31 grudnia 2014 r. oraz powinien on trwać nieprzerwanie 3 miesiące.

8. Czy student skreślony z listy studentów może wziąć udział w projekcie?

Zgodnie z zasadami konkursu kandydat na staż:

  • musi być studentem Politechniki Warszawskiej (jednej z 9 wskazanych jednostek Politechniki Warszawskiej)
  • musi posiadać status studenta w momencie składania dokumentów jak i podczas realizacji stażu.

W przypadku skreślenia z listy studentów w trakcie stażu, osoba taka traci automatycznie status osoby objętej wsparciem w ramach Projektu i nie zostanie jej wypłacone w kolejnym miesiącu stypendium na staż. Będzie musiała również zwrócić dotychczas wypłacone stypendium wraz z kosztami jakie poniosła Uczelnia na ten cel.

9. Czy student sam poszukuje miejsca, w którym będzie odbywał staż?

Student sam poszukuje firmy, w której będzie odbywał staż. W tym celu może skorzystać z:

  • oferty Biura Karier Politechniki Warszawskiej,
  • ofert Pracodawców, którzy zgłaszają chęć przystąpienia do Projektu (oferty zawarte są na stronie Biura Karier),
  • skorzystać z oferty jednostek PW (w ramach umów/porozumień zawartych wcześniej przez wydział),

lub może przedstawić własną propozycję.

Student sam kontaktuje się z wybranym pracodawcą oraz ustala z nim wszelkie szczegóły odnośnie potencjalnego stażu (np. termin realizacji, zakres prac). Pracodawca w przeprowadzanym procesie rekrutacji na staż może wymagać dodatkowych dokumentów od zainteresowanego studenta np. CV.

10. Student, którego semestru może wziąć udział w Projekcie?

Objęci wsparciem mogą być studenci ostatniego roku studiów I stopnia oraz studenci II stopnia. Ostatni rok studiów I stopnia należy rozumieć, jako ostatni rok kalendarzowy do zakończeniu toku studiów, czyli w przypadku studiów 3,5-letnich chodzi o studentów 6 i 7 semestru studiów.

FAQ_IIedycja