Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs:

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ

Zapraszamy studentów (z 16 Jednostek PW – wymienionych poniżej) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs.

 

 

*Wydziały/Jednostki:

 1. Wydział Chemiczny
 2. Wydział Elektryczny
 3. Wydział Fizyki
 4. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 5. Wydział Mechatroniki
 6. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Filia PW w Płocku)
 7. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 8. Wydział Inżynierii Materiałowej
 9. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 10. Wydział Geodezji i Kartografii
 11. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 12. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 13. Wydział Transportu
 14. Wydział Inżynierii Lądowej
 15. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 16. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące. Dokumenty należy składać od 14 stycznia do 22 stycznia 2015 r., do godz. 13:00.

W I etapie procedury konkursowej należy złożyć:

 • Wniosek o stypendium stażowe- w 1 egzemplarzu
 • Program stażu- w 2 oryginałach

Staż może rozpocząć się najwcześniej 1 lutego 2015 r., a powinien zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2015 r. 

jednostka PW miejsce składania dokumentów osoby uprawnione do podpisu dokumentów
Wydział Chemiczny pok. 234
pok. 310
pok. 314
dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Pełnomocnik ds. Praktyk
Wydział Elektryczny Dziekanat
pok. 130
doc. dr inż. Wojciech  Urbański
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Krzysztof Duszczyk
Pełnomocnik ds. praktyk
Wydział Fizyki Dziekanat
pok. 130
prof. nzw. dr hab. inż. Józef Dygas
Prodziekan ds. nauczania
dr Krystyna Wosińska
Pełnomocnik ds. praktyk
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej pok. 504 dr inż. Paweł Sobieszuk
Pełnomocnik ds. praktyk
Wydział Mechatroniki Dziekanat
pok. 122
dr inż. Ksawery Szykiedans
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii
(Filia PW w Płocku) 
Dziekanat studiów dziennych
pok. 215GG
dr Elżbieta Grudzińska
Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Gmach Elektroniki
pok. 508
dr inż. Jerzy Kalenik
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Wydział Inżynierii Materiałowej Dziekanat WIM
pok. 204
prof. nzw. dr hab. inż.
Jerzy Robert Sobiecki

Prodziekan ds. studenckich
Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych
Gmach Wydziału MiNI
pok. 526
mgr inż. Michał Okulewicz
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk studenckich
Wydział Geodezji
i Kartografii
Dziekanat Wydziału GiK
Gmach Główny
pok. 214
dr hab. inż. Andrzej Pachuta
prof. PW
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
Gmach Samochodów
i Ciągników
pok. 315A
dr inż. Artur Jankowiak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
Dziekanat WAiNS
Gmach Główny
pok. 207
dr inż. Krzysztof Urbaniak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Transportu Dziekanat WT
pok. 112
dr inż. Józef Suda
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
Wydział Inżynierii Lądowej Sekretariat WIL
pok. 525
pok. 504
dr inż. Michał Krzemiński
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Dziekanat MEiL
pok. 126
prof. nzw dr hab. Paweł Pyrzanowski
Prodziekan ds. studenckich
Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
pok. 101
dr hab. inż. Renata Walczak
Dyrektor KNEiS

 OCENA WNIOSKÓW

Oceny formalnej złożonych dokumentów dokona Biuro ds. Projektu. Dokumenty, które będą zawierały braki formalne zostaną odrzucone z procedury konkursowej i tym samym nie zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej.Jedynym kryterium kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu. Przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu. W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w październiku 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopnia na wydziale, gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów. W takim przypadku, gdy osoba odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, niezbędne będzie uzupełnienie dokumentów o kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia. W przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących na wydziale na danym stopniu studiów, brana będzie pod uwagę średnia wyliczona w momencie ostatniej rejestracji.

Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, wg kolejności na liście rankingowej (wg średniej ocen), aż do wyczerpania puli stypendiów przydzielonych danej jednostce PW. W przypadku rezygnacji ze stażu zakwalifikowanego studenta, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rankingowej. Listy rankingowe udostępnione będą na stronie internetowej Projektu, niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez Prorektora ds. Studiów, nie później niż do 30 stycznia 2015 r.

Przewidywana liczba stypendiów krajowych w roku 2015 wynosi  150. Pula stypendiów przypadająca na dany Wydział zawiera się w przedziale od 6 do 15.

Kontakt: Katarzyna Podyma-Różak, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl, ul. Noakowskiego 3, pokój 50 G, tel./fax (22) 234 59 88

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Projektu: www.pr.pw.edu.pl/staze

 • liczba stypendiów
  ILOŚĆ STYPENDIÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNOSTKĘ PW
lp. jednostka stypendia
1 Wydział Chemiczny 10
2 Wydział Elektryczny 12
3 Wydział Fizyki 7
4 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 7
5 Wydział Mechatroniki 10
6 Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii (Filia PW w Płocku)
Budownictwo 3
Inżynieria Środowiska 2
Mechanika i budowa maszyn 2
Technologia Chemiczna 2
7 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 15
8 Wydział Inżynierii Materiałowej 6
9 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka 5
Matematyka 3
10 Wydział Geodezji i Kartografii Gospodarka Przestrzenna 3
Geodezja i Kartografia 5
11 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 10
12 Wydział Administracji i Nauk Społecznych 10
13 Wydział Transportu 10
14 Wydział Inżynierii Lądowej 10
15 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 12
16 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 6

Dokumenty konkursowe:

Etap I PROCEDURA KONKURSOWA – składanie dokumentów na Wydziale

Dla studentów obcokrajowców starających się o stypendium dostępne są wersje anglojęzyczne dokumentów:

Etap II ORGANIZACJA STAŻU – składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Etap III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE STAŻU – składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Dodatkowe dokumenty:

 1. Zasady przyznawania stypendiów na staże PRPW zał. nr 11
 2. Szczegółowe zasady organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57
 3. Specific rules selected issues
 4. FAQ_stypendia stazowe

Materiały promocyjne: