Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs:
ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ

Zapraszamy studentów (z 9 Jednostek PW – wymienionych w tabeli poniżej) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs.

W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać do 17 marca 2014 r., do godz. 13:00.

W I etapie procedury konkursowej należy złożyć:

 • Wniosek o stypendium stażowe- w 1 egzemplarzu
 • Program stażu- w 2 oryginałach

Staż może rozpocząć się najwcześniej 1 marca, a powinien zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2014r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Jednostka PW Miejsce składania dokumentów Osoby uprawnione do podpisu dokumentów
Wydział Inżynierii Materiałowej Dziekanat WIM
pok. 204,
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki Prodziekan ds. studenckich
Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych
Gmach Wydziału MiNI
pok. 526
mgr inż. Michał Okulewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
Wydział Geodezji
i Kartografii
Dziekanat Wydziału GiK
Gmach Główny
pok. 214
dr hab. inż. Andrzej Pachuta prof. PW Prodziekan ds. studenckich
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
Gmach Samochodów i Ciągników
pok. 315A
dr inż. Artur Jankowiak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
Dziekanat WAiNS
Gmach Główny
pok. 207
dr inż. Krzysztof Urbaniak
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Transportu Dziekanat WT
pok. 112
dr inż. Józef Suda
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
Wydział Inżynierii Lądowej Sekretariat WIL
pok. 525
pok. 504
dr inż. Michał Krzemiński
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Dziekanat MEiL
pok. 126
prof. nzw dr hab. Paweł Pyrzanowski Prodziekan ds. studenckich
Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
pok. 101
dr hab. inż. Renata Walczak
Dyrektor KNEiS

OCENA WNIOSKÓW

Oceny formalnej złożonych dokumentów dokona Biuro ds. Projektu. Dokumenty, które będą zawierały braki formalne zostaną odrzucone z procedury konkursowej i tym samym nie zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej.

Jedynym kryterium kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu. Przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu.

W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopnia na wydziale, gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen jaka widnieje na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. W takim przypadku, gdy osoba odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, niezbędne będzie uzupełnienie dokumentów o kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

W przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących na wydziale na danym stopniu studiów, brana będzie pod uwagę średnia wyliczona w momencie ostatniej rejestracji. Rozliczenia roczne obowiązują na:

 1. Wydziale Inżynierii Materiałowej
 2. Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
 3. Wydziale Geodezji i Kartografii
 4. Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 5. Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 6. Wydziale Inżynierii Lądowej

Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, wg kolejności na liście rankingowej (wg średniej ocen), aż do wyczerpania puli stypendiów przydzielonych danej jednostce PW. W przypadku rezygnacji ze stażu zakwalifikowanego studenta, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rankingowej.

Listy rankingowe udostępnione będą na stronie internetowej Projektu, niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez Prorektora ds. Studiów, nie później niż 4 kwietnia 2014 r.

Przewidywana liczba stypendiów krajowych w roku 2014 wynosi min. 171. Pula stypendiów przypadająca na dany Wydział zawiera się w przedziale 13 – 25 stypendiów. W przypadku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Geodezji i Kartografii stypendia zostaną podzielone dodatkowo na kierunki, proporcjonalnie do ilości studentów na danym kierunku.

Kontakt: informacji ws. programu stażowego udziela Katarzyna Podyma-Różak, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl
ul. Noakowskiego 3, pokój 50 G, tel./fax (22) 234 59 88

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Projektu: www.pr.pw.edu.pl/staze

Dokumenty konkursowe:

Etap I PROCEDURA KONKURSOWA- składanie dokumentów na Wydziale

Dla studentów obcokrajowców starających się o stypendium dostępne są wersje anglojęzyczne dokumentów:

Etap II ORGANIZACJA STAŻUskładanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Etap III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE STAŻU – składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Dodatkowe dokumenty:

 1. Zasady przyznawania stypendiów na staże PRPW_ver 2014- zał. nr 11
 2. Szczegółowe zasady organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57
 3. Specific rules selected issues
 4. FAQ_stypendia stazowe

Materiały promocyjne: