Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium na staż krajowy powinni złożyć w odpowiedzi na ogłoszony konkurs odpowiednie dokumenty.

Etap I PROCEDURA KONKURSOWA- składanie dokumentów na Wydziale

Na tym etapie student musi wybrać jednego Pracodawcę, u którego będzie odbywał staż. Student może sam we własnym zakresie znaleźć Pracodawcę lub może dokonać wyboru korzystając z:

  • oferty Biura Karier Politechniki Warszawskiej (www.bk.pw.edu.pl)
  • ofert Pracodawców, którzy zgłaszają chęć przystąpienia do Projektu (oferty zamieszczone są na stronie Biura Karier),
  • oferty jednostek PW (w ramach umów/porozumień zawartych wcześniej przez wydział),

Student sam kontaktuje się z wybranym pracodawcą oraz ustala z nim wszelkie szczegóły odnośnie potencjalnego stażu (np. termin realizacji, zakres prac). Pracodawca w przeprowadzanym procesie rekrutacji na staż może wymagać dodatkowych dokumentów od zainteresowanego studenta np. CV.

Oceny formalnej złożonych dokumentów dokona Biuro ds. projektu. Dokumenty, które będą zawierały braki formalne tj. nie będą kompletne (nie będą poprawnie wypełnione i/lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych podpisów) zostaną odrzucone z procedury konkursowej i tym samym nie zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej.

Lista Rankingowa tworzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną. W skład Komisji wchodzą minimum 3 osoby: pracownik Biura ds. projektu, przedstawiciel samorządu studenckiego oraz przedstawiciel Prorektora ds. Studiów. Listę Rankingową ostatecznie zatwierdza Prorektor ds. Studiów.

Etap II ORGANIZACJA STAŻU - składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Po zakwalifikowaniu się studenta do otrzymania stypendium, aby rozpocząć staż, wymagane będzie złożenie następujących dokumentów:

Etap III REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE STAŻU składanie dokumentów w Biurze ds. projektu PRPW

Podstawą do zaliczenia stażu w ramach Projektu są następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane w III etapie należy przekazać niezwłocznie, w ciągu 14 dni od zakończenia stażu, do Biura projektu PRPW. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów student otrzyma Zaświadczenie odbycia stażu wystawione przez Uczelnię.

Szczegółowe informacje oraz odpowiednie dokumenty dostępne są w podzakładkach:

  1. Konkurs – I edycja (składanie dokumentów do 17.03.2014 r. do godz.13:00 )
  2. Konkurs – II edycja (składanie dokumentów do 12.05.2014 r. do godz.13:00)
  3. Konkurs – III edycja (składanie dokumentów od 14.01 do 22.01.2015 r. do godz. 13:00)