Wpisy otagowane zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie przetargu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przetarg na “Wykonanie projektów graficznych, produkcja i druk materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie projektu graficznego do platformy internetowej”.

Wyniki dostępne są na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne/

Techniki zarządzania informacją oraz autoprezentacja

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

Termin składania ofert mija 23 maja 2011 r., o godzinie 12:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych w ramach projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”:

  1. “Wykonanie projektów graficznych, produkcja i druk materiałów promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie projektu graficznego do platformy internetowej”
    - termin składania ofert mija 27.04.2011r. o godz.11:00
  2. “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz autoprezentacji w środowisku nauki i biznesu dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”
    - termin składania ofert mija 29.04.2011 r., do godziny 12:30
  3. “Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Uczelnię w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
    - termin składania ofert mija 10.05.2011r. o godz.10:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępna jest w zakładce: zamówienia publiczne

Druk publikacji- przetarg

Zapraszamy do składania ofert na “Przygotowanie, druk i dostawę 18 publikacji – Systemy zapewniania jakości kształcenia”.

Termin składania ofert mija 21.03.2011 r., o godz. 11:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty na: http://www.pr.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne/

Zrekrutują studentów z Chin

Firma Info-Biz International oraz Zhoa Long Go Abroad Affairs Service Center z Chin wygrały przetarg na przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach.
Celem tych działań jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły postępowania dostępne są w zakładce zamówienia publiczne.

Rekrutacja studentów z Chin

Zapraszamy agencje rekrutacyjne do udziału w przetargu na: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”.

Termin składania ofert mija 29 grudnia 2010r. o godz.11:30.

Pełna dokumentacja w zakładce: zamówienia publiczne.

Zamówienie publiczne

Zapraszamy do składania oferty na druk i dostawę broszury informacyjnej.

Termin składania ofert: 20.10.2010r.do godz.11:00
Numer ogłoszenia: 280789 – 2010

Szczegółowe informacje (w tym ogłoszenie i SIWZ) w zakładce: zamówienia publiczne.

Zamówienie publiczne na usługę druku

Zapraszamy do składania ofert na usługę druku publikacji “Inżynieria procesów biomedycznych – Aerozole wziewne i inhalatory”.

Termin składania ofert: 18.10.2010 r., godz. 12:00

Dokumenty przetargowe dostępne są w zakładce zamówienia publiczne.

Zapraszamy do przetargu

Tytuł postępowania: Dostawa serwerów z monitorami i oprogramowaniem dla Biura ds. Rozwoju oraz Ośrodka kształcenia na odległość OKNO PW realizującego projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Termin składania ofert: 21 października 2010 r., godz. 10:30

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania ze strony: zamówienia publiczne

Modyfikacja treści SIWZ

Informujemy, iż zostały dokonane zmiany w treści SIWZ przetargu nieograniczonego nr 273952 – 2010 “przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami”. W piśmie udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców.

CSZ odpowiedzi na pytania wykonawców 07092010

CSZ modyfikacja treści SIWZ pismo z dnia 08.09.2010

CSZ odpowiedzi na pytania Wykonawców pismo z dnia 09.09.2010

Metodyka zarządzania projektami

Zapraszamy do udziału w przetargu na “ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

Nr ogłoszenia: 273952-2010
Termin składania ofert: 20.09.2010r.

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne.

Zmiana Wykonawcy-postępowanie nr ZP/PRPW/PN/4/2010

W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie” (Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/4/2010) w Części I uchylił się od zawarcia umowy, wybrana została najkorzystniejsza z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej_Cz I- Pismo z dnia 25.08.2010r.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/5/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne_pismo z dnia 24.08.2010r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi do pytań do treści SIWZ w ramach postępowania: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”, Nr ogłoszenia w BZP: 249262-2010 z dnia 13.08.2010 r.

Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2010 r.o godz.12:00

Do pobrania:  Wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne_19.08.2010r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu “Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie (Nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.) Zamawiający wybrał najkorzystniejsze Oferty:

Zamówienia publiczne- agencje rekrutacyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”. Termin składania ofert: 23.08.2010r.

Szczegółowe informacje w zakładce: zamówienia publiczne.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/3/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o unieważnieniu postepowania_agencje rekrutacyjne- pismo z dnia 09.08.2010r.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – materiały promocyjne

Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie“, nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ mat promocyjne

Przetarg na mat.promocyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na: opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Numer ogłoszenia: 231352-2010

Termin składania ofert: 10.08.2010r. do godz. 12:00

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne

Wyjaśnienia dot. treści SIWZ

Odpowiedz na pytanie dot. przetargu na: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej“, Nr ogłoszenia w BZP: 210510-2010 z dnia 15.07.2010 r.

wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne