1. nowe i zmodernizowane kierunki studiów i specjalności

2. staże długoterminowe

3. zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku studiów

4. programy stypendialne

Programy stypendialne:

 • naukowe stypendia dla doktorantów
 • naukowe stypendia dla młodych doktorów
 • stypendia dla profesorów wizytujących

Staże i szkolenia dla kadry i doktorantów:

 • naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów
 • naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich
 • wykłady specjalne w ramach Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych

5. kursy, szkolenia, warsztaty i konsultacje

Realizacja części z nich została już zakończona:

 • kursy poświęcone wybranym zastosowaniom matematyki w dziedzinach priorytetowych dla kraju Matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego
 • specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu nowoczesnych technik wizualnych oraz tworzenia i publikacji multimedialnych materiałów dydaktycznych w sieci Internet i na DVD
 • specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej: Komunikacja elektroniczna dla osób nieposiadających wykształcenia technicznego oraz Współczesne techniki przekazu multimedialnego

W dalszym ciągu prowadzone są:

 • konsultacje z prawnikiem, anglistą i doradcą zawodowym oraz warsztaty Biura Karier
 • wykłady, laboratoria, warsztaty i grupy ćwiczeniowe prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku

6. Projekt wspiera działania Uczelni we wprowadzeniu nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość (e-learning). Dzięki temu powstały nowe portale edukacyjne i systemy zarządzania zasobami edukacyjnymi. Każdy z nich zawiera wykłady, materiały pomocnicze, sekwencje wideo, prezentacje multimedialne itp.

7. W ramach Projektu opracowano i wdrożono modelowe rozwiązania w zakresie jakości kształcenia (dotyczą one wprowadzenia jednolitych zasad prowadzenia prac dyplomowych, tworzenia i modyfikacji planów i programów studiów, prowadzenia egzaminów i sprawdzianów zaliczeniowych). Prowadzone są też prace mające na celu wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w administracji (obejmują wdrożenie SZJ w administracji Uczelni oraz wprowadzenie mechanizmów oceny funkcjonowania jednostek administracji wydziałowej i centralnej).

8. Pracownicy Politechniki Warszawskiej, oprócz stypendiów i staży zagranicznych, mają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w:

 • seminarium pedagogicznym
 • kursach metodycznych i kursach języka angielskiego
 • konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą