W ramach Projektu (zadania 11 i 12) zostały podjęte prace mające na celu opracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie jakości kształcenia oraz systemu zarządzania jakością w administracji.

zadanie 11 Opracowanie procedur uczelnianych systemu zapewniania jakości kształcenia

Stworzone zostały jednolite zasady prowadzenia prac dyplomowych, tworzenia i modyfikacji planów i programów studiów, prowadzenia egzaminów i sprawdzianów zaliczeniowych. Zostały opracowane wydziałowe systemy zapewnienia jakości.

zadanie 12 Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji Uczelni

Zadanie podzielone na dwa poddziałania:

  1. wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ) w administracji Uczelni (przygotowanie i aktualizacja zasad sporządzania dokumentacji systemowej, opracowanie i zatwierdzenie wzorcowych zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień na stanowiskach pracy, opracowanie i zatwierdzenie ramowych trybów obiegu dokumentów oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie SZJ)
  2. wdrożenie mechanizmów oceny funkcjonowania jednostek administracji wydziałowej i centralnej (opracowanie systemu oceny funkcjonowania administracji, przygotowanie zespołu audytorów i przeprowadzenie oceny)

Pełen cykl oceny będzie powtarzany co dwa lata. Nowe rozwiązania w zakresie jakości wpłyną na efektywność funkcjonowania Uczelni i obejmą wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej.