zadanie 49 Seminarium pedagogiczne dla doktorantów i nowo przyjętych asystentów

Seminarium pedagogiczne dla doktorantów i  nowo przyjętych asystentów Politechniki Warszawskiej zostało utworzone przez Rektora zarządzeniem nr 41 z dnia 27 września 2007 roku. Jest ono obowiązkowe dla uczestników I roku studiów doktoranckich oraz nowo przyjętych asystentów.

Seminarium przygotowuje asystentów zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej oraz doktorantów naszej Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej.

Celem Seminarium jest udoskonalenie warsztatu dydaktycznego oraz zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami nauczania i wychowania, wskazanie najczęstszych trudności występujących w tych procesach oraz sposobów ich przezwyciężania.

Na program seminarium składa się pięć przedmiotów:

 • Pedagogika ogólna (8 h)
 • Zastosowania logiki w nauczaniu (6 h)
 • Psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się (6 h)
 • Informacja o zasobach bibliotecznych (2 h)
 • Dydaktyka szkoły wyższej (10 h)
 • Dydaktyka przedmiotowa
  • Wykorzystanie technik multimedialnych w edukacji (10 h)
  • Emisja i higiena głosu (10 h)
  • Metodyka nauczania przedmiotowego (10 h)

Zajęcia w ramach Seminarium trwają jeden semestr (62 godziny). Zapisy na edycję zimową odbywają się pod koniec września, a na letnią — w lutym. Większość zajęć prowadzonych jest formie cotygodniowych wykładów w czterogodzinnych blokach.

Ćwiczenia z emisji głosu prowadzone są w grupach. Natomiast organizacja zajęć z metodyki nauczania przedmiotowego spoczywa na Wydziałach.

Do zaliczenia seminarium niezbędne jest odbycie na wydziale macierzystym 10 godzin zajęć z metodyki nauczania przedmiotowego, potwierdzonych stosownym zaświadczeniem, oraz zdanie egzaminu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na zajęcie na stronie www.spd.pw.edu.pl