1. stypendia dla doktorantów i młodych doktorów

Beneficjentem naukowego stypendium może zostać:

  • doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską
  • pełnoetatowi pracownicy Politechniki Warszawskiej, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie ostatnich 3 lat, (obowiązuje data nadania tytułu doktora przez Radę Wydziału).

Jednym z kluczowych kryteriów wyboru stypendysty jest zgodność jego planu naukowo-dydaktycznego z wymaganiami priorytetowych kierunków rozwoju gospodarki i innowacyjność. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje o osobie ubiegającej się o wsparcie, jej dorobek naukowy oraz opis planów badawczych. Uczestnicy zostaną wyłonieni w wyniku oceny merytorycznej przedstawionych wniosków przez Komisję Konkursową zgodnie z przyjętymi i ogłoszonymi kryteriami.

2. stypendia dla profesorów wizytujących

Warunkiem uzyskania stypendium dla profesora wizytującego Politechnikę Warszawską jest:

  • pozycja wybitnego uczonego/specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki i techniki
  • propozycja atrakcyjnej oferty (ogólnej i eksperckiej) wykładów lub innych zajęć dydaktycznych, użytecznej dla rozwijania badań interdyscyplinarnych na Uczelni
  • określenie wkładu w proces dydaktyczny i naukowy Uczelni, w tym transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego

Zaproszenie wybitnego uczonego może nastąpić na wniosek:

  • Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Dziekanów przynajmniej dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej
  • osoby zainteresowanej, przy czym wniosek ten może być rozpatrywany po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch profesorów, kierowników zespołów badawczych, reprezentujących różne wydziały
  • Komisji Konkursowej

Zadaniem Profesorów wizytujących jest prowadzenie wykładów, seminariów i konsultacji dla studentów bądź doktorantów, a także wygłoszenie wykładu otwartego dla całej społeczności akademickiej. Działania te uzupełnią wiedzę i rozwiną zainteresowania słuchaczy, a także zainspirują ich w planowanej pracy badawczej.

Ogłoszenia konkursowe, regulamin przyznawania stypendiów, formularze niezbędnych dokumentów oraz wyniki konkursów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.